Spółka kapitałowa – cechy charakterystyczne

Co to jest spółka kapitałowa?

Obok spółek osobowych, spółki kapitałowe są rodzajem spółek prawa handlowego. Zasadnicza różnica między nimi tkwi w elemencie łączącym podmioty w poszczególnych ich typach. W spółce osobowej tym elementem są wspólnicy, natomiast w kapitałowych – kapitał. W tym wpisie opiszę, czym jest spółka kapitałowa i jakie są jej cechy charakterystyczne. 

Definicja spółki kapitałowej i jej rodzaje 

Spółka kapitałowa jest spółką handlową opartą na kapitale zakładowym, której wspólnicy zobowiązują się w umowie spółki dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów. Ta forma prawna wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez duże przedsiębiorstwa. 

Wyróżniamy następujące rodzaje spółek kapitałowych:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjna,
  • prosta spółka akcyjna – termin wejścia w życie przepisów regulujących ten rodzaj spółki został przesunięty na 1 lipca 2021 r. 

Fazy powstawania spółek kapitałowych

Dla spółek kapitałowych szczególne są fazy ich powstawania. Zanim będziemy mogli mówić o właściwej spółce, która powstaje z chwilą wpisu do rejestru, początkowo w obrocie gospodarczym funkcjonuje spółka w organizacji. 

W przypadku spółki z o.o. momentem powstania spółki w organizacji jest zawarcie umowy spółki, a w przypadku spółki akcyjnej – objęcie wszystkich akcji. Z tą chwilą spółka w organizacji staje się podmiotem prawa. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Działa ona pod własną firmą z dodatkiem “w organizacji”.

Szczególną cechą spółki w organizacji jest to, że w czasie jej trwania, nie ma możliwości rozporządzenia udziałem lub akcją. 

Z chwilą wpisu do rejestru spółka w organizacji staje się odpowiednio spółką z o.o. lub akcyjną i uzyskuje ona osobowość prawną. 

Cechy charakterystyczne spółek kapitałowych

Spółkę kapitałową charakteryzują następujące cechy:

1) posiada ona osobowość prawną;

2) występuje tzw. spółka kapitałowa w organizacji;

3) majątek wspólników jest oddzielony całkowicie od jej majątku;

4) wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania;

5) prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja należy do organów spółki;

6) możliwe jest różnicowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki;

7) spółka kapitałowa funkcjonuje w oparciu o stały kapitał zakładowy;

8) jej skład osobowy (skład wspólników) jest zmienny;

9) powstaje ona z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jeśli zastanawiasz się, jakie są wady i zalety prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej i czy ta forma jest odpowiednia dla Ciebie, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomożemy Ci również w jej założeniu i zarejestrowaniu.